Všeobecné obchodní podmínky Nona - reklamní a dárkové předměty

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky realizaci dodávek zboží firmy NONA Reklama a obchod s.r.o. IČO: 06165851, dále označovaného jako prodávající

2. Předmět plnění

Předmětem plnění těchto obchodních podmínek je realizace dodávek zboží – reklamních předmětů a s tím spojených služeb závazně objednaných kupujícím.

3. Objednávka

3.1. Kupující bude zboží objednávat písemně, faxem nebo emailem ( nabídka i na webových stránkách), přičemž uvede číslo zboží, počet objednaných jednotek a cenu (viz bod 4). Prodávající má právo před vyřízením objednávku ověřit a vyhrazuje si právo v případě nejasností objednávku nepříjmout. Kupujícího zastupuje při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná, prodávající má právo považovat za oprávněnou osobu tu, která objednává obvykle. Objedná-li kupující zboží včetně potisku, zavazuje se dodat prodávajícímu společně s objednávkou grafické podklady pro potisk.

3.2. Prodávající nemusí příjmout objednávku na zboží, které nemá v okamžiku objednání na skladě. Prodávající potvrdí objednávku buď písemně, příp. faxem,e-mailem nebo přímým dodáním zboží kupujícímu.

4. Cena

Pokud nebyly sjednány ceny jiné, platí ceny uvedené v katalogu. Tyto ceny jsou bez DPH. Rovněž nezahrnují další jiné služby s dodávkou spojené. (potisk, grafické práce, atd) Prodávající si vyhrazuje právo ceny změnit vydáním nového ceníku.

5. Slevy

Prodávající poskytuje jednorázové množstevní slevy na základě velikosti objednávky nebo celoroční slevy na základě rámcových kupních smluv.

6. Dodací podmínky

Dodávka zboží se realizuje převzetím zboží Kupujícím či odevzdáním dohodnutému dopravci. Pokud není dojednáno jinak, dodací termín je 2-3 týdny u zboží bez potisku a 3-4 týdny u zboží s potiskem od schválení korektury potisku. Tento dodací termín neplatí, pokud zboží není na trhu a tudíž jej nelze dodat v termínu. V tomto případě je prodávající povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu a ten má právo od objednávky odstoupit, pokud se obě strany nedohodnout jinak.Pokud je ve smlouvě sjednán termín dodání, je kupující povinen zajistit včasně předání všech potřebných podkladů pro výrobu prodávajícímu. V opačném případě se vystavuje riziku, že se jeho vinou dodání zboží opozdí (termín dodání sjednaný v kupní smlouvě tak pozbývá platnosti). Kupující nese odpovědnost za případné porušení autorských a jiných ochranných práv. Speciální návrhy, kresby a grafické práce, které prodávající během zpracování zakázky zhotoví, jsou jeho majetkem a zůstávají uchovány v elektronické podobě. Prodávající se zavazuje neposkytnout tato data třetím osobám. Podklady dodané kupujícímu jsou vráceny pouze na vyžádání.

7. Platební podmínky

Úhrada objednaného zboží je realizována platbou v hotovosti, dobírkou nebo bankovním převodem v rámci splatnosti faktur. Při prodlení v platbě zaplatí kupující smluvní pokutu za každý jeden den prodlení ve výši 0,5% z kupní ceny zboží a další zakázku odebere na dobírku nebo proti platbě v hotovosti.

8. Záruky, reklamace a náhrada škody

Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že zboží bude míti po dále určenou záruční dobu vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé a že bude ve smyslu svého spotřebního určení pro tuto dobu funkční. V případě, kdyby výjimečně došlo k nedodržení kvality v rámci záruční doby, oznámí kupující tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu formou písemné reklamace, kde uvede náležitosti dané zákonem. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradní plnění, či vrácení kupní ceny. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Týkají-li se vady pouze části zboží, týkají se nároky z vad pouze této vadné části zboží. Při potisku zboží dle předlohy kupujícího je potisk reprodukován dle nejlepších dosažitelných možností. Přitom mohou vzniknout malé odchylky ve vyobrazení (nezbytné nasílení kontur, retušování nenatisknutelných detailů apod.) a barvě, které jsou podmíněny technologickými možnostmi výroby a vlastnostmi základních materiálů. Při takových odchylkách je zakázka považována za splněnou bez vady (tj. není důvod k reklamaci).

V případě, že dodávka vykazuje vady zřejmé (zjevné) při odběru zboží, je kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného plnění dle zákona, oznámit vady zboží prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do sedmi dnů od dodávky zboží.

9. Ostatní ujednání

Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho výlučným vlastnictvím až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Přechod vlastnictví k tomuto zboží na kupujícího nastává dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5% z objednaného množství. U vícebarevného potisku zboží 10%.
Kupující s uzavřením zakázky souhlasí s obchodními podmínkami firmy a přijímá je.

NONA Reklama a obchod s.r.o.

NONA Reklama a obchod s.r.o., Šířava 1295/27, 750 02 Přerov
tel./fax: 581 208 764, GSM: 603 532 989, 608 227 366
e-mail: nona@nona-reklama.cz